top of page
gradient-14_edited.jpg

Type is For

Everyone.

We

Are

Type

Thursday

Barcelona

Type Thursday is a monthly gathering for type and letterform lovers hailing from all disciplines and levels of expertise. No matter your background, if you like type, you’ll be right at home.

hello world

Barcelona

Our Next Event

Feb 16

6:30 PM to 9:30 PM

Location:

About Type Thursday

Barcelona

TypeThursday Barcelona és una reunió mensual (ara una reunió digital) per a dissenyadors que veuen lletres quan tanquen els ulls.

Our monthly gathering is a superfamily of type enthusiasts from all backgrounds and skill levels.
Ens agrada pensar que som com una superfamília tipogràfica: Atraiem a amants locals (i, de vegades, no tan locals) del disseny de lletra en totes les seves disciplines i amb qualsevol nivell d'experiència. Normalment, hi ha períodes de socialització que segueixen i precedeixen l'esdeveniment principal, el qual es tracta d'una correcció amistosa grupal a la que anomenem Type Crit. A causa de les circumstàncies sanitàries, a dia d'avui no podem fer una reunió presencial però seguim reunint-nos online, on també hi ha molta socialització i converses tipografiles només que a través d'un xat, d'un micròfon i un web-cam.

I què és una Type Crit?

Breument: És una correcció amistosa de projectes relacionats amb les formes de lletra. No et preocupis, no posem nota.

Detalladament: Els Type Crit són una correccions grupals de fins a quatre projectes en curs que impliquin el disseny de lletres o ús de tipografia. Pots donar, rebre o simplement escoltar feedback—és la teva elecció!—. La discussió està moderada pel nostre Cap de Diàleg de TypeThursday i ens sentim orgullosos de crear un espai agradable on compartir crítiques i consells constructius que milloraran la teva habilitat amb el disseny de lletres.


🌈¿Qué es TypeThursday?

TypeThursday Barcelona es una reunión mensual (ahora una reunión digital) para diseñadores que ven letras cuando cierran los ojos. Nos gusta pensar que somos como una superfamilia tipográfica: Atraemos a amantes locales (y, a veces, no tan locales) del diseño de letra en todas sus disciplinas y con cualquier nivel de experiencia. Normalmente, hay periodos de socialización que siguen y preceden al evento principal, el cual se trata de una corrección amistosa grupal a la que llamamos Type Crit. Debido a las circunstancias sanitarias, a día de hoy no podemos hacer una reunión presencial pero seguimos reuniéndonos online, donde también hay mucha socialización y conversaciones tipografiles solo que a través de un chat, de un micrófono y una web-cam.

¿Y qué es una Type Crit?

Brevemente: Es una corrección amistosa de proyectos relacionados con las formas de letra. No te preocupes, no ponemos nota.

Detalladamente: Los Type Crit son una correcciones grupales de hasta cuatro proyectos en curso que impliquen el diseño de letras o uso de tipografía. Puedes dar, recibir o simplemente escuchar feedback —¡tu elección!—. La discusión está moderada por nuestro Jefe de Diálogo de TypeThursday y nos enorgullecemos de crear un espacio agradable en el que compartir críticas y consejos constructivos que mejorarán tu habilidad con el diseño de letras.

Barcelona

Meet the Team

Come to Type Thursday in person and meet fellow type enthusiasts and practitioners like yourself!

Revisit the Fun:
Our Past Type Thursdays

Rediscover Our Past Meetups Through Photos and Videos.

With the Support Of

gradient-3.jpg

Stay in the know of 

Type Thursday

Barcelona

Don't miss out on the latest and greatest. Whether you're a type enthusiast, designer, or simply curious about the world of letters  — our community  has something for everyone. 

Thanks for subscribing!

F
IG
TW
bottom of page